Services

My Services See all

News

Government


Fòmilè Demann Odyans Legal
Office of Administrative Hearings
P.O. BOX 1930
Albany, NY 12201-1930
Faks:(518) 473-6735
 
Remake: Pa mezi sekirite, ou gen 15 minit pou konplete fòmilè sa, otreman yo p'ap resevwa demann ou an epi ou pral bezwen rekòmanse a zewo.
 
  Endike Enfòmasyon ki Ekzije yo. Enfòmasyon ki kòrèk epi ki konplè pral pèmèt pwosede rapidman ak demann ou an.
 
Enfòmasyon sou Dosye
(Si odyans legal la se pou yon moun ki pa gen non li ki nan dosye an, dekri pou kilès li ye nan kazye kòmantè yo anba a.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si se wi, tanpri eksplike rezon kliyan an pou li fèmen nan kay la nan kazye Kòmantè yo ki anba a, epi voye dokiman medikal yo nan adrès ki anwo a. Pa pran reta nan soumèt fòmilè demann odyans legal sa pou ka jwenn dokiman medikal yo.)
 
RESTRIKSYON
Make jou ak lè yo ke ou menm oswa reprezantan ou an pa kapab patisipe nan yo odyans epi eksplike poukisa nan kazye kòmantè ki anba. Nou p'ap restrenn programasyon odyans lan amwens ke ou bay yon eksplikasyon.
 
 
Reprezantan/Moun ki Pou Mande Enfòmasyon
(Si gen yon reprezantan oswa si ou PA moun ki mansyone anlè a.)
 
 
 
 
 
 
 
Ekstansyon (limit 5 chif) :
 
 
Ekri kòmantè yo pou klarifye enfòmasyon ki nan paj sa a, ki enkli rezon ki fè ou fèmen nan kay la, adrès postal adisyonèl, nimewo telefòn ak ekstansyon yo, rezon restriksyon yo, bezwen pou akselere yon odyans Medicaid, elatriye. Pi ta, ou pral gen yon opòtinite pou dekri rezon ki fè w'ap mande pou yon odyans legal.

Kantite karaktè ki rete pou deskripsyon ou an : 500
 
Ekri non moun ki ap ranpli fòmilè sa
 
 
  Ou dwe chwazi "Demann mwen an se konsènan yon notifikasyon" oswa "Demann mwen an se pa konsènan yon notifikasyon" pou ou kapab kontinye.
 
    
    Ou kapab ajoute plis pwoblèm pi ta.